Monthly Archives: May 2015

Day 12: We are ready, are your resignations?

Photo: Vesna Ilievska

Photo: Vesna Ilievska

The protest on 16.05.2015, the twelfth day of the protests, was small and peaceful. The demonstrators stayed in front of the police cordon near the building of the Government of the Republic of Macedonia. They worked on preparing banners and canvases for tomorrow’s protest.

The protest on 17.05.2015 will start at 13:00 in front of the Primary Court Skopje 1 building in Skopje. There, they will once again repeat the demands of #Протестирам. From there, together with the Student Plenum, the demonstrators will march to the Government at 13:55. At 18:00, they will symbolically gather at the place where they have been protesting every day, at the boulevard Kliment Ohridski.

Photo: Vesna Ilievska

Photo: Vesna Ilievska

 

Ден 12: Ние сме спремни, а оставките?

Фото: Весна Илиевска

Фото: Весна Илиевска

Протестот на 16.05.2015 година, дванаесетиот ден од протестите, беше мал и мирен. Демонстрантите останаа пред полицискиот кордон во близина на зградата на Владата на Република Македонија. Тие работеа на изработка на транспаренти и платна за утрешниот протест.

Протестот на 17.05.2015 ќе започне во 13:00 пред зградата на Основен суд Скопје 1 – Скопје, каде ќе се повторат барањата на #Протестирам. Оттаму, заедно со Студентски пленум, демонстрантите ќе маршираат кон Владата во 13:55, а во 18:00 симболично ќе се соберат на местото каде секој ден протестираат, на булеварот „Климент Охридски“.

Фото: Весна Илиевска

Фото: Весна Илиевска

Dita e 12-të: Ne jemi gati, po dorëheqjet?

Foto: Vesna Ilievska

Foto: Vesna Ilievska

Protesta me 16.05.2015, dita e dymbëdhjetë e protestave, ishte e vogël dhe e qetë. Protestuesit qëndruan para kordonit policor në aëfrsi të ndërtesës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Ata punonin në përpilimin e parullave dhe pankartave për protestin e nesërm.

Protesta me 17.05.2015 do të fillojë në ora 13:00 para ndërtesës së Gjykatës Themelore Shkupi 1- Shkup, ku do të përsëriten kërkesat e #Protestiram (#protestoj). Prej aty, së bashku me Plenumin e Studentëve, protestuesit do të marshojnë drejt Qeverisë në ora 13:55, ndërsa në ora 18:00 simbolikisht do të mblidhen në vendin ku protestojmë çdo ditë, në bulevardin “Kliment Ohridski”.

Foto: Vesna Ilievska

Foto: Vesna Ilievska

Mbështetje përtej kufijve 

Në mbështetje të protestave në Maqedoni, organizohen tubime më 17 Maj edhe në Amsterdam, Londër, Bruksel dhe Ljubjanë. Në Londër, marshi i paralajmëruar për 17 Maj prej Hajd Parkut deri tek Ambasada e Maqedonisë, do të vahdoj çdo të diel, në kohën e njëjte deri në plotësimin e kërkesave për dorëheqje, çlirim të aktivistëve të arrestuar dhe formim të një Qeverie të re e cila do të mundësoj dhe implementoj procesin e reformave dhe dekoratizimin e institucioneve. 
Më shumë informata në linqet në vijim për АmsterdamLondër dhe Ljubljanë
Tubimet e mëhershme u mbajtën në Beigrad dhe Sarajevë me 12 Maj.

Поддршка преку границите

Во поддршка на протестите во Македонија, се организираат протестни собири на 17 мај и во Амстердам, Лондон, Брисел,  Берлин и Љубљана. Во Лондон, најавениот марш за 17 мај од Хајд Парк до македонската амбасада, ќе продолжи секоја недела, во исто време, до исполнувањето на барањата за оставка, ослободување уапсените активисти и формирање нова Влада што ќе озвоможи и спроведе процеси за реформи и  демократизација на институциите.

Повеќе информации на следните линкови за Амстердам, Лондон и Љубљана. Претходни собири се оддржаа во Белград и Сараево на 12 мај.

Support across borders

Rallies in support of citizens’ protests in Macedonia are scheduled for 17 May in Amsterdam, London, Brussels, Berlin and Ljubljana. In London, the march planned for 17 May will start at Speaker’s Corner in Hyde Park and end at the Embassy of republic of Macedonia. The march will take place every Sunday at the same time until demands are met for resignation of Gruevski’s government, liberation of arrested activists and formation of a new Government that will enable and execute processes for institutional reforms and democratization.

Previous rallies were held in Belgrade and Sarajevo on 12 May.

Deklaratë për publikun

16.05.2015, Skhup

Duke jua kujtuar rezistencën e gjatë e të gjithë qytetarëve dhe qytetareve për drejtësi dhe liri, #Protestoj (#Протестирам) ju thërret në proteste më 17 maj në orën 13 përpara Gjykatës së shkallës së parë në Shkup dhe në një marsh të përbashkët deri tek Qeveria i cili simbolikisht do të fillojë në pesë minuta në dy.

Në tubimin në mbrëmje përpara Parlamentit pas protestave më 15 maj, qytetarët dhe qytetaret të cilët protestojnë çdo ditë në gjashtë që nga 5 maji, ranë dakord që të dalin në protestën më 17 maj. Protesta do të fillojë në orën 13:00 përpara Gjykatës së shkallës së pare – Shkup. Së bashku me Plenumin e studentëve, përpara gjykatës do të përsëritet thirrja për lirimin e të burgosurve politike që nga 5 maji e më tutje. Prandaj, me një marshim të përbashkët, si një kujtesë e luftës së gjatë dhe të përbashkët e të gjithë qytetarëve, në 13:55 do të vazhdojmë drejt Qeverisë. Duke theksuar autenticitetin e lëvizjes, qytetarët dhe qytetaret e #Protestoj (#Протестирам ) do të mblidhen sërish në 18:00, tek qasja e qeverisë nga ana e Bulevardit “Kliment Ohridski”, si çdo ditë që nga 5 maji e më tutje.

Ky vendim rezultoi nga struktura horizontale e lëvizjes dhe nga dëshira për të promovuar barazi në vendimmarrjen, e cila i përfshin të gjithë dhe e cila do ta ruajë diversitetin e të gjithëve të cilët qendrojnë pas kërkesave të #Protestoj (#Протестирам) dhe pas cilave u bashkuan. Si një kujtesë, #Protestoj (#Протестирам) është lëvizje autentike dhe e vetë-organizuar, në të cilën janë bashkuar qytetarët dhe qytetare me tre kërkesa kyçe dhe linja veprimi:

  1. Dorëheqje e menjëhershme dhe përgjegjësi politike dhe ligjore nga ana e gjithë Qeverisë, udhëhequr nga Nikolla Gruevski, për qeverisjen jokushtetuese, të korruptuar dhe joetike:
  2. Lirim të menjëhershëm të të gjithë aktivistëve të burgosur që nga 5 maji;
  3. Formim i një qeverie për demokratizim të institucioneve dhe për të siguruar zgjedhje korrekte dhe demokratike.

Ejani dhe bashkohuni me ne!

#Protestoj #ÇdoDitëNë6
#Протестирам #секојденво6

Public announcement

16.05.2015, Skopje

With a reminder of the long-term resistance of all citizens for justice and freedom, (#Протестирам) #Protestiram is calling everyone to a protest gathering at 1pm on 17 May in front of Primary Court Skopje 1 in Skopje. This will be followed by a joint march to the Government of the Republic of Macedonia building with a symbolic start at 5 minutes to 2pm.

At the evening gathering in front of the Parliament that took place after the 15 May protest, citizens, who had been protesting every day from 6pm since 5 May, agreed to join the protest scheduled for 17 May. The protest will commence at 1pm in front of Primary Court Skopje 1 – Skopje. Together with the Student Plenum, we will ask for release of the political prisoners arrested from 5 May onwards. At 1:55 pm, in a joint march and as a reminder of the long-term and collaborative battle of all citizens, we will proceed towards the Government of the Republic of Macedonia. With emphasis on the authenticity of the movement, the citizens from #Protestiram (#Протестирам) will come together again at 6pm near the Government building on Kliment Ohridski Boulevard. 

This decision was a result of the horizontal structure of the movement and the desire to promote equality in the process of decision-making. The decision-making is inclusive and aims to preserve the diversity of everyone who stands behind the demands of #Protestiram (#Протестирам), demands that united its participants. As a reminder, #Protestiram (#Протестирам) is an authentic, self-organised movement with three main demands and lines of action that brought the citizens together:

  1. Urgent resignation of the whole Government led by Nikola Gruevski with political and legal responsibility for the unconstitutional, corrupt and unethical governing,
  2. Urgent release of all the activists arrested from 5 May onwards,
  3. Forming a government with a capacity to democratise the institutions and enable fair and democratic elections.

Come and join us!

#Protestiram #Протестирам

Соопштение до јавноста

16.05.2015, Скопје

Со потсетување на долгогодишниот отпор на сите граѓанки и граѓани за правда и слобода, #Протестирам повикува на протестен собир на 17 мај во 13 часот пред Основниот суд Скопје 1, во Скопје и заеднички марш до Владата на Република Македонија што симболично ќе започне во пет до два.

На вечерниот собир пред Парламентот по протестите на 15 мај, граѓанките и граѓаните кои протестираат секој ден во шест од 5 мај се согласија да излезат на протестот на 17 мај. Протестот ќе започне во 13:00 пред Основен суд Скопје 1- Скопје. Заедно со Студентскиот пленум, пред Судот ќе се повика на ослободување на политичките затвореници од 5 мај наваму. Оттаму, во заеднички марш, како  потсетување на долготрајната и здружена борба на сите граѓани и граѓанки, во 13:55 ќе се упатиме кон Владата на Република Македонија. Нагласувајќи ја автентичноста на движењето, граѓанките и граѓаните од #Протестирам ќе се соберат повторно и во 18:00, на пристапот кон Владата на булеварот „Климент Охридски“, како и секој ден од 5 мај наваму.

Оваа одлука е резултат на хоризонталната поставеност на движењето и желбата да се промовира еднаквост во одлучувањето, одлучување во кое се вклучени сите и кое ќе ја задржи различноста на сите кои стојат зад барањата на #Протестирам и зад кои се обединија. За потсетување, #Протестирам е автентично самоорганизирано движење, во кое се здружени граѓанки и граѓани со три главни барања и линии на дејствување:

  1. Итна оставка и преземање на политичка и правна одговорност на целата Влада на чело со Никола Груевски за неуставното, корумпирано и неетичко владеење
  2. Итно ослободување на сите активисти притворени од 5 мај наваму;
  3. Формирање на Влада за демократизација на институциите и овозможување на фер и демократски избори.

Дојди и приклучи се!

#Протестирам #секојденво6

Protestiram 16-05-2015 - odbran