Monthly Archives: June 2015

“Na ndihmoni, njerëz të Maqedonisë!”

foto: Nebojsha Gelevski

foto: Nebojsha Gelevski

Pjesa e thirrjes së një emigranti i mbyllur në qendrën pranuese në Gazi Baba Shkup, i cili j’u drejtua me falënderime qytetarëve të Maqedonisë të cilët me 15 qershor organizuan marsh solidariteti me emigrantët të cilët kalojnë nëpërmjet këtij shteti.

“I lëmë familjet tona në zjarr! Kemi nevojë për liri që të mundemi ti sjellim familjet tona. Në nuk jemi kriminel. Në jemi njerëz të edukuar, mjekë… Qytetarë, ashtu si ju! Ne nuk kemi problem me njerëzit e Maqedonisë. Ne jemi këtu për ta kaluar shtetin. Policia na thotë “Po kaloni ilegalisht!” Kaluam nëpër Turqi, Greqi, Bullgari, dhe të gjithë na dhanë kohë për tu larguar. Por këtu në e humbim kohën, derisa ligjet të ndryshohen dhe askush nuk na mbështet. Policia na thotë se është në dorë të Gjykatës; gjykata nuk intervenon. Ndërsa në i lëmë familjet tona në zjarr, në luftë… Shkojmë në Evropë që të mund tu ndihmojmë atyre që ngelën në Siri, Afganistan, Irak, Pakistan. Këtu qëndrojmë në kushte shumë të këqija dhe na duhet mbështetja juaj, na duhet mbështetja nga qeveria juaj, nga parlamenti juaj, ndërkaq po e presim këtë mbështetje aq gjatë, askush nuk e ndegjon zërin tonë, këtu po vdesim! Jemi në gjendje shumë të keqe dhe ju jeni te vetmit që mund t’na ndihmoni prej këtu e tutje. Mafia na sulmon, njerëz që duan të na marin paratë, dhe ato pastaj ikin dhe e kalojnë kufirin, ndërsa në jemi këtu për çka? Ato neve nuk na mbështesin, mbështesin ato që i paguajnë, dhe në skemi aq shumë para që të paguajmë mafian… Ju jeni të vetmit që na mbështetni, na duhet ndihma juaj! Na nxirrni prej këtu, po vdesim!

Na ndihmoni, njerëz nga Maqedonia!”

 

Më shumë foto nga marshi mund t’i gjeni këtu.

“People of Macedonia, help us!”

photo: Nebojsha Gelevski

photo: Nebojsha Gelevski

Short excerpt from a plea by a migrant at the Migrant Reception Centre in Gazi Baba, who addressed the citizens from Macedonia at the solidarity march for the migrants crossing the country, organised on June 15.

“We are leaving our families under fire! We need freedom to bring our families. We are not criminals. We are educated people, doctors… We are citizens, just like you! We do not have a problem with the Macedonian people. We are here just to cross the country. The police is telling us: “You are crossing illegally”. We crossed Turkey, Greece, Bulgaria, and they all gave us time to leave. But here, we are wasting our time, waiting for the law to be changed, and no one is supporting us! The police tells us it is up to the court; the court is not intervening. And we have left our families under fire, in the midst of a war… We go to Europe to help those we left in Syria, Afghanistan, Iraq, Pakistan. We are here faced with very bad conditions and we need your support, we need your Government’s support, we need your Parliament’s support! And we’ve been waiting for that support for so long… Our voices are not heard, we are dying here! We are in a very bad situation and you are the only people who can help us from here onwards! We are attacked by the mafia, we are attacked by the people who take our money, and they cross the border and we are here, because of what?! They are not supporting us, they support those who pay them, and we don’t have that much money to pay the mafia… You are the only ones who support us, we need your help! Take us out, we are dying here!

Help us, people of Macedonia!“

 

More pictures from the march are available here.

„Помогнете ни, луѓе од Македонија!“

фото: Небојша Гелевски

фото: Небојша Гелевски

Дел од повикот на еден мигрант затворен во Прифатниот центар во Гази Баба, Скопје, кој им се обрати со благодарност на граѓаните од Македонија кои на 15 јуни организираа марш за солидарност со мигрантите кои поминуваат низ државата.

„Ги оставаме нашите фамилии во оган! Потребна ни е слобода за да ги донесеме нашите фамилии. Ние не сме криминалци. Ние сме едуцирани луѓе, доктори… Граѓани, како што сте и вие! Немаме проблем со луѓето од Македонија. Ние сме овде само да ја поминеме земјава. Полицијата ни вели „Поминувате нелегално!“ Поминавме низ Турција, Грција, Бугарија, и сите ни даваа време да заминеме. Но овде го губиме времето, додека законите да се променат и никој не нѐ поддржува. Полицијата ни вели дека е до судот; судот не интервенира. А ги оставаме нашите семејства во огнот, во војна… Одиме во Европа за да можеме да им помогнеме на оние кои останаа во Сирија, Авганистан, Ирак, Пакистан. Овде престојуваме во многу лоши услови и потребна ни е вашата поддршка, потребна ни е поддршка од вашата влада, од вашиот парламент! А ја чекаме таа поддршка толку долго… Никој не го слуша нашиот глас, овде умираме! Во многу лоша состојба сме и вие сте единствени кои можат да ни помогнат одовде понатаму. Мафијата нѐ напаѓа, луѓе кои сакаат да ни ги земат парите, и тие потоа бегаат и ја поминуваат границата, а ние сме овде заради што?! Тие не нѐ поддржуваат, ги поддржуваат оние кои им плаќаат, а ние немаме толку многу пари за да платиме на мафијата… Вие сте единствените кои нѐ поддржуваат, ни треба вашата помош! Извадете нѐ одовде, умираме!

Помогнете ни, луѓе од Македонија!“

 

Повеќе слики од маршот се достапни овде.

 

لحقوق األساسية للمهاجرين في جمهورية مقدونيا

Pismo-ARAPSKI

Download: لحقوق األساسية للمهاجرين في جمهورية مقدونيا

Të drejta themelore të migrantëve në R. e Maqedonisë

Pismo-ALB

Për shkarkim: Të drejta themelore të migrantëve në R. e Maqedonisë

Basic Rights of Migrants in R. Macedonia

Basic Rights of Migrant in RM

Download: Basic Rights of Migrants in RM

Основни права за мигрантите во Р. Македонија

За преземање: Основни права за мигрантите во РМ

Marsh i solidarizim: Një kilometer në këpucët e të arratisurve

Përveç qytetarëve të varfër, tashmë një kohë të gjatë përditshmëri e jona janë edhe pamjet e emigrantëve të rraskapitur që mundohen ta kalojnë Maqedoninë. Arratisen prej luftrave, kërcënimeve në kërkim të një jete më të mirë. Për ta Maqedonia është vetëm një stacion i rrugtimit, por për dhimjet që po kalojnë në shtetin tonë dëgjojm, lexojm dhe shofim me sytë tnaë, si nga mediume vendore si nga mediume ndërkombëtare.

Nga dëshmitë e tyre, prindër të rinjë e fmijë dëgjojmë se janë në shëjestër të grabitjeve, sjellje të njetë me ta kanë edhe forcat policore duke i trajtuar ata si kriminel, në të njejtën kohë forcat policore i terorizojnë si refugjatet ashtu si dhe qytetarët. Prej kur mediat ndërkombëtare raportuan mbi sekretin publik për grupe kriminele që bëjnë tarfikim me migrantët në regjionin e Lipkovës në vend se ti burgos trafikuesit policia i burgosi emigrantët të cilët tash më gjenden të mbyllur në Qendrën e pranimit për emigrant në Gazi Babë.

Prandaj, në solidarizim me emigrantët dhe qytetarët e Maqedonisë që jetojnë jashtë qyteteve të mëdha, në pjesë që ky sistem – regjim nuk i përfilli, #Protestoj dhe i ftoj qytetarët e mij të bashkangjiten në ketë Marsh për solidarizim kunder diskriminimit dhe ksenofobisë. Më 15 qërshor, të hënën në ora 18:00 do të mbildhemi në këndin e bulevardit “Kliment Ohritski” para qeverisë dhe do nisemi drejt Qendrës së pranimit për emigrant në Gazi Babë ku do bëhet leximi i te drejtave të emigrantëve.

Të ecim nga vendi ku krijohen politika të flliqura diskriminuese deri atje ku shofim padrejtësitë ndaj emigrantëve që krëkojnë një jetë më të mirë.

Fati i emigrantëve në Qendrën e pranimit është simbol për kushte çnjerzore dhe rreziqet me të cilat përballen bashkëqytetarët tanë, Te mbullur dhe të detyruar mizërisht ,të dëbohen ose të ëndërrojne për migrim jasht vendit ne kerkim te siguris dhe një jetese më të mirë.

Ne duam një shtet që do të grantojë mbrojtje të përkoshme për kalimtartë në këtë vend. Kërkojmë kushte të barabarta të jestesës në gjithë Maqedoninë, pavarësisht nga gjeografia dhe struktura e vendbanimeve, sepse ne qytetarët e saj nuk duam një të ardhme në të cilën do mendojmë prej kujt të fshihemi apo ku të ikim në kërkim të një jete më të mirë!

Kyçu edhe ti #Protestoj

Марш на солидарноста: Еден километар во чевлите на бегалците

Освен осиромашени граѓани, веќе подолго време наше секојдневие се и глетките на изнемоштени мигранти кои се обидуваат да ја поминат Македонија. Бегаат од војни, закани и во потрага по пристоен живот. За нив Македонија е само попатна станица. Но, за нивната голгота низ земјава, слушаме, читаме и гледаме со сопствени очи, како и од домашни и странски медиуми.

Од сведоштва на бегалци, родители, млади и деца, слушаме дека се цел на грабежи, а таков третман им приредуваат дури и полициските сили кои ги сведуваат овие луѓе на криминалци, додека вистинските продолжуваат да ги тероризираат, како мигрантите, така и граѓаните во државата. Откако меѓународните медиуми ја објавивја јавната тајна за криминални групи што криумчарат со мигранти и тргуваат со луѓе во липковскиот регион, полицијата наместо босовите, ги приведе мигрантите кои сега се затворени во Прифатниот центар на Гази Баба.

Затоа, во солидарност со мигрантите и граѓаните на Република Македонија кои живеат надвор од поголемите градови, во делови каде овој систем и режим ги запостави, #Протестирам ги повикува граѓаните на Марш на солидарноста, против дискриминацијата и ксенофобијата. На 15 јуни, понеделник во 18 часот ќе се собереме на аголот од Климент Охридски пред Владата и ќе се упатиме до Прифатниот центар за мигранти во Гази Баба кадешто ќе ги прочитаме правата на мигрантите.

Да изодеме од местото кадешто се исцртуваат политики што дискриминираат до местото кадешто ги гледаме последиците од неправдата кон мигрантите кои бегаат за подобар живот.

Судбината на мигрантите во прифатниот центар е симбол и за нечовечките услови и ризиците со кои се соочуваат и нашите сограѓани, затворени и присилени да мизеруваат, да се раселуваат или самите да сонуваат за мигрирање надвор од државата во потрага по безбедност и пристоен живот.

Сакаме држава којашто ќе гарантира привремена заштита за минувачите во оваа земја. Бараме еднакви услови за живот за сите во Македонија, независно на географијата и структурата на населените места, зашто ние, нејзините граѓани, не сакаме иднина во која ќе размислуваме од кого да се криеме и каде да бегаме, во потрага по подобар живот!

Прдиружи се! #Протестирам!

March of solidarity: One kilometer in the refugees’ shoes

In addition to impoverished citizens, frail migrants who try to cross Macedonia have long been an everyday sight. They flee from wars and threats, looking for a decent life. For them, Macedonia is but a stop on their way. Yet, we see their ordeal in the country with our own eyes, and we read about it in domestic and foreign media.

According to the testimonies of refugees, parents, youth and children, they are the target of robberies and they are treated in a similar manner even by the police forces who reduce these people to mere criminals, while the real criminals continue to terrorise not just the migrants, but also the citizens of the country. Since international media published stories about the well-known ‘secret’ of criminal groups in the Lipkovo region smuggling migrants and trafficking with people, instead of the bosses, the police has detained the migrants in the Reception Center for Migrants in Gazi Babi.

In solidarity with the migrants and those citizens of Macedonia who live outside of the major cities, in areas where they have been neglected by this system and regime, #Protestiram calls upon the citizens to join a March of Solidarity against discrimination and xenophobia. On June 15, Monday at 18:00, we will gather at the corner of St. Kliment Ohridski boulevard, in front of the Government building, from where we will proceed to the Reception Centre for Migrants in Gazi Baba where the migrants’ rights will be read.

Let us walk from the place where the discriminatory policies are drawn to the place where we see the consequences of the injustice towards the migrants fleeing for a better life.

The fate of the migrants at the Reception centre is also a symbol of the inhumane conditions and the risks that our fellow citizens are faced with, imprisoned and forced into misery, forced to move around or to dream of migrating abroad, looking for a safe and decent life.

We want a state that guarantees a temporary protection of those passing through this land. We demand equal living conditions for everyone in Macedonia, regardless of the geography and the structure of the settlements, because we, its citizens, do not want a future in which we will be considering from whom to escape and where to hide in our pursuit of a better life!

Join in! #Protestiram!